محورها
 •  علوم اجتماعی
 • علوم تربیتی
 • روانشناسی
 • مدیریت
 • جغرافیا
 • اقتصاد
 • حسابداری
 • ریاضی
 •  حقوق
 • علوم سیاسی
 • منطق
 • فلسفه
 • کتابداری
 •  هنر
 •  ادبیات فارسی
 •  زبان انگلیسی
 • جامعه شناسی
 •  فقه و حقوق اسلامی
 •  تاریخ 
 • و تمامی موضوعات مرتبط با علوم انسانی